VIJEĆE UČENIKA

Konsituisanje Vijeća učenika: 

Vijeće učenika čini po jedan učenik iz svakog odjeljenja škole. Na prvoj sjednici se usvaja Poslovnik o radu Vijeća učenika. Na kraju prethodne školske godine predlaže se predsjednik vijeća učenika; predsjednik se bira većinom glasova članova Vijeća, a na početku naredne školske godine Vijeće bira zamjenika i sekretara na isti način kao i predsjednika.

Vijeće formira i druga tijela i komisije po potrebi (Upravni odbor; zamjenik i predstavnici razreda), što se provede u toku septembra ili oktobra tekuće školske godine.
Mandat članova Vijeća traje sve dok je izabrani učenik u Vijeće redovan učenik, a mandat se verifikuje početkom svake školske godine, kada se vrši i dopuna Vijeća učenicima prvih razreda.
Programske aktivnosti Vijeća učenika:
– Vijeće učenika se podjednako zalaže za sve učenike;
– Odvijanje nastavnog procesa (doprinos u poboljšanju rada i rezultata rada u učenju, disciplini, očuvanju školske imovine i školskog dvorišta);
– Redovne klasifikacione analize uspjeha u učenju i vladanju;
– Učešće i doprinos u vannastavnim aktivnostima;
– Učestvovanje u svim vanškolskim aktivnostima i pomaganje pri njihovom razvijanju (Dan škole i druge manifestcije);
– Organizacija izleta i ekskurzija;
– Organizacija i učešće u kulturnim aktivnostima škole, putem ušečća i promovisanja škole na svim odgovarajućim prigodama;
– Organizacija i učešće u javnim aktivnostima koje predtsavljaju školu na širem području;
– Održavanje suradnje sa „Kantonalnim Vijećem učenika“ (razmjena iskustava, obostrane posjete, moguća razmjena učenika…);
– Razvijanje saradnje sa školama na novou grada (zajedničko učestvovanje na raznim manifetsacijama, sajmovima i sl.);
– Razvijanje saradnje sa školama van BiH;
Sastanci se organizuju i zapisnički vode prema Pravilniku Vijeća.
Vijeće učenika vodi predsjednik VUŠ uz pomoć koordinatora Vijeća.

Program rada Vijeća učenika

  • iznošenje mišljenja, sugestija u cilju unapređenja odgojno-obrazovnog procesa,
  • praćenje poštovanja Pravila škole,
  • zastupanje stavova matične odjeljenske zajednice,
  • koordinacija rada sa vijećem roditelja,
  • analiza kriterija ocjenjivanja,
  • analiza komunikacije sa učenicima,
  • analiza efekata pohvale i kazne,
  • rasprava o smanjenju broja neopravdanih sati,
  • povezivanje sa ustanovama društvene zajednice.